Det har aldri skjedd så mye i Moss som nå

– Det skjer massevis i Moss sentrum, med flere kule nyetableringer som gjør byen vår stadig mer attraktiv, fastslår byplanlegger Philip Dixon Sandberg i Byliv Moss. Han er også prosjektleder for sentrums- og gatebruksplanen for Moss. – I fjor fikk vi omtrent 1000 nye innbyggere i Moss kommune og fem svære byutviklingsprosjekter er på gang i sentrum: Værftsgata, Sterudkvartalet, Verket, Dronningkvartalet og Knutepunktet.

Dømt til vekst

– Forsker Knut Vareide i Telemarkforsking foretar regionale analyser over hele landet, og han har slått fast at Moss er dømt til vekst, forteller Philip. – Han sa at «uansett hva dere gjør, så kommer dere til å få vekst i overskuelig fremtid», og begrunnet dette med den nye jernbanetraseen og vår glimrende plassering her ved Oslofjorden. Om det er tilfelle framover er det klart at vi som kommune kan kreve at nye prosjekter skal gi byen varig høy kvalitet, estetisk og flerfunksjonell brukbarhet. 

Høyere hus i sentrum

Et av tiltakene i sentrumsplanen er å få tettere utbygging og høyere hus i Moss sentrum, for at flere skal kunne bosette seg i Moss uten at det går på bekostning av ubebygd areal. 

– I sentrumskjernen, som vi definerer som området mellom kanalen, fossen og riksvei 19, bor det i dag rundt 2300 mennesker, sier Philip. – Tidligere var makshøyden satt til 5-6 etasjer. Nå er ønsket å øke dette til 8-12 etasjer enkelte steder.

– Sentrumsplanen skal legges ut til høring etter at det nye kommunestyret er konstituert etter valget til høsten, forklarer han. – Så blir den forhåpentligvis vedtatt i første kvartal neste år.

Gatebruksplanen henger nøye sammen med den overordnede sentrumsplanen og med klimasatsprosjektet hvor naturverdiene i Moss sentrum blir kartlagt.

– Byer har godt av bevegelser og byen vår skal utvikles og fortettes, men allerede nå har vi utfordringer med overvann og flom, det blir ikke bedre i framtiden, understreker han. – Istedenfor å grave opp gatene og legge ned større og større rør, ønsker vi å plante trær og bygge inn andre naturbaserte løsninger. Det blir både mer estetisk og billigere. Og ved å putte inn denne typen naturverdier i byrommene, oppnår vi økt biologisk mangfold samtidig som vi gir naturen bedre vilkår for å håndtere problemene vi har skapt med massive mengder asfalt og betong. Dette gjør byen vår mer attraktiv på flere nivåer og gjør oss bedre rustet til å stå i det vi vet kommer.  

PDS_2046

Utbyggingen av Dronningkvartalet 

Philip forteller at problemene i forbindelse med Dronningkvartalet har løst seg.

– Det har vært forhandlinger mellom Thon Gruppen og kommunen om størrelsen på godtgjørelsen for overtakelse av noen parkeringsplasser som kommunen fikk leieinntekter fra, sier han. – Nå er dette ordnet, og Thon Gruppen innhenter i disse dager nye tilbud fra entreprenører for utbygging av området. Om de får et tilbud de kan godta, regner de med å starte utbyggingen senest våren 2024. 

Takhager i Sterudkvartalet

Også eierne av Sterudskvartalet er i ferd med å innhente priser hos entreprenører til deres prosjekt. Hele den gamle trehusrekken skal bestå, mens de vurderer om det gamle bankbygget skal rives eller rehabiliteres. 

– Her vil de også anlegge takhager og store grøntarealer i mellomrommen, og det alene vil jo hjelpe godt på overvannssituasjonen vi har i Moss sentrum, påpeker Philip. Alt i alt et veldig godt prosjekt som, slik de siste illustrasjonene og uttalte visjonene viser, vil styrke sentrum og området rundt Øvre Torg og Torggata betraktelig.

Værftsgataprosjektet er under oppseiling

Sammen med kommunen, arkitekter og utbyggere har vi nå en parallellprosess av sentrumsplanen og detaljreguleringsplan for Værftsgata, ved Kanalen på Jeløysiden. Denne blir samkjørt med den nye sentrumsplanen, slik at vi kan bli enige om hovedprinsippene som skal gjelde for denne områdeutviklingen. Det gjør også at detaljreguleringsplan og sentrumsplan henger godt sammen når den blir vedtatt. 

– Her vil det komme ca. 400 leiligheter, en del kontorer, service og servering i tillegg til det viktigste, et åpent og tilgjengelig byrom med unike kvaliteter, opplyser Philip. – De ønsker også å bygge om eller rive bygget med Remabutikken, for så å åpne dette området bedre opp mot Kanalen og knytte det godt sammen med Kanalparken.

– Vi skal sikre at det blir mulig å få en gang- og sykkelbro på nordsiden av Tollboden over kanalen, tilføyer han. – Men dette henger nøye sammen med den nye bilbroen som skal bygges over til Jeløy.

Heve/senkebro over Kanalen?

– Over Kanalen burde vi selvsagt hatt en bro som enten kan heves eller vris for å åpne kanalen for større fartøy. Slike løsninger har de i Fredrikstad, Tønsberg og andre steder i verden, det er selvsagt mulig å få til hos oss i Moss også, påpeker Philip. – I Værftsgata blir det kanskje snakk om 1000 nye innbyggere, og når Verket er ferdig utbygget vil rundt 6-7000 mennesker være bosatt der. Samtidig som det kommer til å bo flere i sentrumskjernen. Denne typen bro(er) vil bidra til aktivitet i Mossesundet og god flyt mellom bydelene. Ikke minst kan det få turistene som seiler langs Oslofjorden til å legge turen innom Moss, istedenfor Son og Horten. Det er opplagt at broen(e) ikke skal åpnes i verste rushtiden, bare på tidspunkter når biltrafikken over til Jeløy er liten. Fjordbyvisjon har en del lavthengende frukter, men det krever at man er villig til å prioritere by- og fjordlivet. 

PDS_2214

Knutepunktet og Norges største byggeplass

– Vi har så vidt startet med å se på reguleringsplanen for Knutepunktet, sier han. – Men nå har vi fått vite at den nye jernbanestasjonen sannsynligvis ikke er ferdig før i 2030, og før det er på plass er det lite rundt som kan utvikles. Dermed vil dette området neppe være ferdigbygget før rundt 2040. 

– Under byen vår har vi nå kanskje Norges største byggeplass i forbindelse med den nye jernbanetunnelen. Mange mennesker jobber med dette prosjektet, og de bruker bevisst hotellene, restaurantene og underholdningstilbudet vi har i byen. I tillegg til annet lokalt næringsliv. 

Mange nye, kule serveringssteder er på trappene

Prosjektene vi har nevnt her er langsiktige og det vil ta tid å ferdigstille dem. Men det skjer masse spennende i sentrum allerede i dag! 

– Frem mot og rett over sommeren får vi flere nye serveringssteder i gågata, smiler Philip. – I Frisenfeldtgården åpner de kafé med konferansefasiliteter og et lite lekeland i kjelleren, O'Learies åpner restaurant med bowling og shuffleboard til høsten. Bøns og Trøst Bakeri etablerer seg også i hver sin ende av gågata, og Paradis nattklubb har nettopp åpnet. I tillegg åpner Ålen bar i mai. Alt dette utgjør en super forandring for sentrum og jeg gleder meg stort over deres bidrag til et allerede up-and-coming «Moss Angeles». Forresten, de har byens beste pizza på Graffitti Grill, den er også nyetablert. 

– De som påstår at det ikke er noen grunn til å dra til Moss sentrum, tar derfor helt feil. Men gamle myter dør sakte. Vi har også flere parkeringsplasser enn antall mennesker som bor her. Så i Moss sentrum finner du alltid plass til bilen din, kanskje med unntak av 17. mai, da, sier Philip Dixon Sandberg. 

Egen faktaboks:

Byliv Moss er et partnerskap mellom Moss kommune, Gårdeierforeningen, Moss i Sentrum, Moss Industri- og Næringsforening, Mosseregionens Næringsutvikling og representanter fra kulturlivet og frivilligheten i byen vår. De jobber med å gjøre Moss sentrum mer attraktivt, både for innbyggere og tilreisende.

I BYLIV MOSS SAMARBEIDES DET OM TRE VIKTIGE OPPGAVER:

  • For det første jobber de for å skape et attraktivt og funksjonelt sentrum med godt innhold. Noe av det som vurderes da, er hvilken miks vi skal ha av forretninger, servicetilbud, serveringssteder, arbeidsplasser og boliger i Moss sentrum.
  • For det andre samarbeider de om arrangementer og opplevelser som skal finne sted i sentrum.
  • Deres tredje oppgave er bymiljøtiltak. Dette går ut på å skape gode byrom, møteplasser, god og spennende lyssetting, og ikke minst å utvikle sjøfronten.